Optic-Curator.com — ᠰᠢᠯ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠭᠯᠡᠭᠦᠷ ᠃

Optic-Curator.com ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠂ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠬᠦ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠢ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠥᠷᠭᠡᠳᠬᠡᠪᠡ ToNEKi-Media.com᠃ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠨᠣᠮ ᠨᠢ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠣᠯᠭᠣᠵᠠᠢ ᠃

Advertising

ᠲᠠ ᠪᠠᠰᠠ Google Play ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ Andrrid ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠫᠷᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠯ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠠᠦᠢᠲ᠋ᠣ᠋ AI ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠩ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃

ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠭᠡᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃

ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠦᠭᠯᠡᠭᠦᠷ ᠃

Optic-Curator.com ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠭᠯᠡᠭᠦᠷ ᠮᠥᠨ ᠃

ᠢᠨᠲ᠋ᠸᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠷᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠪᠠ ᠠᠯᠢ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠷᠰᠢᠵᠠᠢ ᠃

ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠮᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢ Optic-Curator.com ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠃

《 ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠦᠨ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠦᠭᠯᠡᠭᠦᠷ 》 ᠨᠢ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃

ᠲᠠ ᠡᠨᠳᠡ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠥᠲᠥᠭᠡᠯᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠶ ᠪᠧᠯᠦᠢᠰ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠩ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠃

ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯ ToNEKi-Media.com ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠹᠠᠪᠧᠺᠧᠺ ᠳᠦ ᠂ ᠢᠨᠰᠲ᠋ᠠᠺᠠ ᠂  Twiteam ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠶᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ Discord ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ  ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

 

ToNEKi-Media.com ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠃

ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠳ᠋ᠢᠰᠺᠧᠷ ᠲᠦ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ToNEKi-Media.com ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠃

ᠲᠠ ᠪᠠᠰᠠ Google Play ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠠᠨᠳ᠋ᠧᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠫᠷᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪ2B ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠹᠠᠪᠧᠺᠧᠺ ᠳᠦ ᠂ ᠢᠨᠰᠲ᠋ᠠᠺ ᠂ Twiteam ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠶᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ Discord ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

 

Optic-Curator.com ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠂ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ToNEKi-Media.com ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠥᠷᠭᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ᠃

ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠯ ᠳᠦ ᠠᠦᠢᠲ᠋ᠣ᠋ AI ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠡᠩ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

《 ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠦᠭᠯᠡᠭᠦᠷ 》 ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠠᠶ ᠃

ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠪᠥᠲᠥᠭᠡᠯᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠶ ᠪᠧᠯᠦᠢᠰ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯ ToNEKi-Media.com ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

Optic-Curator.com ᠪᠠᠰᠠ Google Play ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠨᠢᠭᠡ Andrdrdd ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠫᠷᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠪ2B ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠠᠶ ᠃ ᠲᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠹᠠᠪᠧᠺᠧ ᠂ Instagamm ᠂ Twitter ᠪᠤᠶᠤ ᠳ᠋ᠢᠰᠺᠧᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

Optic-Curator.com ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠢᠯᠠᠰ ᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠠᠮ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠦᠭᠯᠡᠭᠦᠷ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠴᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠲᠣᠯᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠪᠢᠳᠡ Google Play ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ Andrrd ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠫᠷᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠲᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯ ᠠᠯᠢ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠳ᠋ᠠᠶᠢᠲ᠋ᠠ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠨᠡᠳᠬᠡᠨ ᠥᠷᠭᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ᠂ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠷᠢᠯᠲᠡ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠦ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠶ᠎ᠡ ᠃

ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠂ Instagam ᠂ ᠲᠧᠯᠧᠢᠰ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠶᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠂ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠢᠰᠺᠧᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠴᠠᠭ ᠢᠮᠠᠭᠲᠠ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃

ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠴᠤ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠳᠦ ᠳᠣᠭᠢᠷᠬᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃

Optic-Curator.com ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠦᠭᠯᠡᠭᠦᠷ ᠂ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠣᠯᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠥᠬᠥ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠶᠢᠭ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠯ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠠᠦᠢᠲ᠋ᠣ᠋ AI ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠯᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠂ ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠳᠡᠶᠢᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠃

ᠪᠢᠳᠡ Google Play ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ Andrrid ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠫᠷᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠠ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠢᠯ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ Optic-Curator.com ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠧᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠪᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠴᠤ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃

ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠂ ᠲᠠ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠹᠠᠪᠧᠺ ᠂ Io Twstagram ᠂ Twitter ᠪᠤᠶᠤ ᠳ᠋ᠢᠰᠺᠧᠷ ᠃

ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ᠂ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠴᠤ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ ᠳᠦ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ Optic-Curator.com ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠃ ᠲᠠ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠳᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠬᠠᠨᠤᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠍ ᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠢᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠃

 

"Briller