Fakahinohino ki he Optic-Curator.com-Optician

ʻI he Optic-Curator.com te ke maʻu ai ha fakamatala ʻaonga lahi fekauʻaki mo e optician ofi taha ʻoku ke fie maʻu. ʻOku toutou fakaleleiʻi mo fakalahi maʻu pē ʻa e tohi tuʻasila ʻo e pisinisí ʻe he ToNEKi-Media.com. ʻOku ʻoatu ʻe he tohi ngaue ha faingamalie ke ke ʻiloʻi ai ha ngaahi meʻa foʻou.

Advertising

Te ke lava foki ʻo maʻu ʻetau Android app mei he Google Play Store.

ʻOku hanga ʻe he ngaue fakahangatonu ʻo e kumi ʻi he footer ʻo ʻai ke faingofua ange hoʻo moʻui.

Fekumi ki he feituʻu ʻoku fie maʻu mei he fakafiemālie ʻo ho ʻapí pe ko hoʻo ʻalú.

Ko e fakahinohino fakalotofonua ʻi he ʻInitaneti.

Optic-Curator.com ko hoʻo fakahinohino ia ʻi he feituʻu ofi atu kiate koé.

ʻOku ʻomi ʻe he ʻInitanetí ha fakamatala lahi fekauʻaki mo e ngaahi feituʻu ʻoku kumí. ʻOku mau feinga ke tokoni mo tānaki ki he lahi taha ʻe lavá.

ʻOku ʻi ai maʻu pe hoʻo fakahinohino fakalotofonua Optic-Curator.com kapau ʻoku ke fie ʻilo ha meʻa fekauʻaki mo ha feituʻu.

ʻOku lisi ʻe he Optic-Ulaiti tauhi fakahinohino fakalotofonua ha opticians tokolahi ʻi homou kolo.

Te ke maʻu heni ha tefitoʻi fakamatala fekauʻaki mo e matasioʻata.

ʻIkai ngata ai, ʻoku mau feinga ke ʻoatu ha ngaahi fokotuʻu lelei ange ʻaki ha ngaahi blog ʻoku ʻaonga koeʻuhi ke ke lava ʻo maʻu ʻa e feituʻu lelei taha ki hoʻo ngaahi ngaue.

Kapau ʻoku ʻi ai haʻo ngaahi fokotuʻu pe fakaʻamu, te ke lava foki ʻo feʻiloaki mo kimautolu ʻi he Fekeʻikeʻi  ʻa ToNEKi-Media.com .

ʻAʻahi mai kiate kimautolu ʻi he Facebook, Instagram,  Twitter pe fetuʻutaki mo kimautolu ʻi he fekeʻikeʻi  .

 

Ko ha ngāue tokoni mei he ToNEKi-Media.com

Kapau ʻoku ʻi ai haʻo ngaahi fokotuʻu pe fakaʻamu, te ke lava foki ʻo fetuʻutaki mai kiate kimautolu ʻi he Fekeʻikeʻi  ʻa ToNEKi-Media.com fakataha.

Te ke lava foki ʻo maʻu hotau falekoloa Android app mei he Google Play Store.

Kataki ʻo ʻaʻahi foki ki heʻemau fale B2B ʻi he ʻInitaneti ki he kau tali falekai mo e retailers.

ʻAʻahi mai kiate kimautolu ʻi he Facebook, InstagramTwitter pe fetuʻutaki mo kimautolu ʻi he fekeʻikeʻi.

 

Optic-Curator.com ko ha tohi tuʻasila pisinisi ia ʻi he ʻInitaneti ʻoku ne ʻomi ha fakamatala fekauʻaki mo opticians ʻi homou feituʻu.

ʻOku fakalele ʻa e tohi tuʻasila ʻo e pisinisí ʻe he ToNEKi-Media.com pea ʻoku fakalakalaka mo fakalahi maʻu pē.

ʻOku ne toe ʻomi foki ha ngaue fakahangatonu ki he fekumi ʻi he footer, ʻa ia ʻoku faingofua ange ai ke ke maʻu ʻa e feituʻu ʻoku ke fie maʻu.

ʻOku lisi ʻe he fakahinohino Optic-Ulaiti tauhi fakalotofonua ha kau opticians tokolahi ʻi homou kolo pea toe ʻomi foki mo ha tefitoʻi fakamatala fekauʻaki mo e matasioʻata.

ʻIkai ngata ai, ʻoku ʻi ai ha ngaahi blog ʻoku ʻaonga ʻoku ne ʻoatu ha ngaahi fokotuʻu lelei lahi ange ki hoʻo ngaahi ngaue.

Kapau ʻoku ʻi ai haʻo ngaahi fokotuʻu pe fakaʻamu, te ke lava foki ʻo feʻiloaki mo kimautolu ʻi he Fekeʻikeʻi ʻa ToNEKi-Media.com.

Optic-Curator.com toe ʻi ai foki mo ha Android app ʻi he Google Play Store mo ha fale B2B ʻi he ʻInitaneti ki he kau ngaue falekai mo e retailers. Te ke lava foki ʻo muimui mai ʻiate kimautolu ʻi he Facebook, Instagram, Twitter pe fekeʻikeʻi .

Ko ha meʻa mahuʻinga ʻe taha ʻo e Optic-Curator.com ko e malava ko ia ke ʻilo fekauʻaki mo e feituʻu ʻoku fie maʻu mei he fakafiemalie ʻo ho ʻapi pe ʻi he hala.

ʻOku fakaʻata koe ʻe he fakahinohino fakalotofonua ʻi he ʻInitaneti ke ke ʻiloʻi ha ngaahi feituʻu foʻou mo fakafaingofuaʻi hoʻo fekumi ki he optician totonu.

ʻI heʻetau Android app mei he Google Play Store, te ke lava foki ʻo fakaʻaongaʻi ʻetau ngaue tokoni ʻi he ʻalu.

Koeʻuhí ko ʻemau taumuʻá ke tānaki ʻa e ngaahi feituʻu lahi taha ʻe lavá, te mau feinga ke fakatonutonu maʻu pē mo fakalahi ʻemau faile fakakomipiutá ke maʻu atu ʻa e fekumi lelei taha ʻe lavá.

ʻOku mau ʻamanaki atu ki hoʻomou ʻaʻahi ki heʻemau uepisaiti pea ʻoku mau ʻi homou fakaʻauha kapau ʻoku ʻi ai haʻo ngaahi fehuʻi pe fokotuʻu.

ʻAʻahi mai kiate kimautolu ʻi he Facebook, Instagram, Twitter pe fetuʻutaki mo kimautolu ʻi he fekeʻikeʻi pea tuʻu hake ʻo teiti ʻi heʻetau ngaahi foaki mo e fakamatala fakamuimuitaha fakamuimuitaha.

ʻOku mau laukau ʻaki hono ʻoatu ha tokoni lelei mo tokoniʻi koe ke ke maʻu ʻa e optician lelei taha ki hoʻo ngaahi fie maʻu.

Optic-Curator.com ko ha fakahinohino fakalotofonua ia ʻi he ʻInitaneti ʻoku ne fakaʻata koe ke ke maʻu vave mo faingofua opticians ofi atu kiate koe.

ʻOku ne ʻomi ha fakamatala fakaʻauliliki fekauʻaki mo ha kau opticians kehekehe, kau ai honau tuʻasila, fakaikiiki ʻo e fetuʻutaki mo e ngaahi houa kamata.

ʻOku hanga ʻe he ngaue fakahangatonu ʻo e kumi ʻi he footer ʻo fakaʻata koe ke faingofua hoʻo fekumi ki opticians ʻi homou feituʻu pea vave mo faingofua ke maʻu ha vakai fakalukufua ki he ngaahi fili ʻoku lava ke maʻu.

ʻOku ʻi ai foki mo haʻamau Android app ʻi he Google Play Store te ke lava ʻo download mo fakaʻaongaʻi ʻetau ngaue tokoni ʻi he ʻalu.

Makehe mei he tefitoʻi fakamatala fekauʻaki mo e opticians, ʻoku toe ʻomi foki ʻe he Optic-Curator.com ha ngaahi tokoni mo ha ngaahi fakaʻaliʻali ʻaonga ʻi heʻetau blog, ʻo tokoniʻi koe ke ke maʻu ʻa e optician lelei taha ki hoʻo ngaahi fie maʻu.

Kapau ʻoku ʻi ai haʻo ngaahi fokotuʻu pe kole, te ke lava ʻo aʻu mai kiate kimautolu ʻi ha faʻahinga taimi pe ʻo fakafou ʻi heʻemau ngaahi senolo mitia fakasosiale, hange ko e Facebook, Instagram, Twitter pe fekeʻikeʻi.

ʻOku mau mateuteu maʻu pe ke tali hoʻo ngaahi fehuʻi mo tokoni ke ke maʻu ʻa e optician lelei taha ki hoʻo ngaahi fie maʻu.

ʻAʻahi mai kiate kimautolu ʻi heʻemau uepisaití ʻo ʻiloʻi e ngaahi lelei ʻoku ʻoatu ʻe Optic-Curator.com maʻaú. ʻOku mau ʻiloʻi pau te mou fiemālie ʻi heʻemau ngāué.

 

"Briller