Optic-Curator.com - އޮޕްޓިޝިއަން ގައިޑް

Optic-Curator.com އެންމެ ކައިރީގައި ހުންނަ އޮޕްޓިޝަނަކާ ބެހޭ ގޮތުން ބޭނުންތެރި ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް ފެންނާނެ އެވެ. ToNEKi-Media.com ބިޒްނަސް ޑައިރެކްޓްރީ އަބަދުވެސް އަންނަނީ ރަނގަޅުކޮށް ފުޅާކުރަމުންނެވެ. އިންޑަސްޓްރީ ފޮތުން އާ ކަންތައްތަކެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދެއެވެ.

އަދި ގޫގުލް ޕްލޭ ސްޓޯރުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންޑްރޮއިޑް އެޕް ލިބޭނެ އެވެ.

ފޫޓާގައި ހުންނަ އޮޓޮމެޓިކް އޭއައި ސާޗް ފަންކްޝަންގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅުން ފަސޭހަވެގެން ދެއެވެ.

ގޭގެ ހިތްހަމަޖެހުމުން ނުވަތަ ދަތުރުފަތުރުގައި ބޭނުންވާ ތަނުގެ މައުލޫމާތު ހޯދާށެވެ.

Advertising

ޑިޖިޓަލް އޮންލައިން ލޯކަލް ގައިޑް.

Optic-Curator.com ތިބާގެ ލޮކޭޝަން ގައިޑް ތިބާގެ ކައިރީގައި ހުއްޓެވެ.

އިންޓަނެޓުން ސާޗްކުރާ ތަންތަނާ ބެހޭ ގޮތުން ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް ލިބެ އެވެ. ވީހާވެސް ގިނަ ތަންތަން ކޮންޓްރިބިއުޓްކޮށް އެއްކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމެވެ.

ތަނަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްޗެއް އޮޅުންފިލުވަން ބޭނުންނަމަ ތިބާގެ ޕާސަނަލް ލޯކަލް ގައިޑް Optic-Curator.com އަބަދުވެސް އޮންނާނެ އެވެ.

އޮޕްޓިކް-ކިއުރޭޓަރ ލޯކަލް ގައިޑްގައި ތިބާގެ ސިޓީގެ ވަރަށް ގިނަ އޮޕްޓިޝަނުން ލިސްޓުކޮށްފައި ވެ އެވެ.

ބިއްލޫރިތަކާ ބެހޭ އަސާސީ މައުލޫމާތު މިތަނުން ފެންނާނެ އެވެ.

ހަމައެހެންމެ، ބިނާކުރަނިވި ބްލޮގް ޕޯސްޓުތަކާއެކު، ތިޔަބޭފުޅުންގެ ކަންކަމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ތަނެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށްޓަކައި، ތިޔަބޭފުޅުންނަށް މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅު އިރުޝާދުތަކެއް ދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމެވެ.

ތިޔަބޭފުޅުންގެ ލަފަޔާއި އިޚްލާޞްތެރިކަން ހުރިނަމަ، ޑިސްކޯޑް އޮފް ToNEKi-Media.com ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލުކުރެވިދާނެ.

ފޭސްބުކް، އިންސްޓަގްރާމް، ޓްވިޓާ ނުވަތަ  ޑިސްކޯޑްގައި އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅާލާށެވެ  .

 

ToNEKi-Media.com އިން ދޭ ހިދުމަތެއް

ތިޔަބޭފުޅުންގެ އެއްވެސް ލަފައެއް ނުވަތަ އެދުމެއް ވާނަމަ، ޑިސްކޯޑް އޮފް ގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގުޅުއްވޭނެ ToNEKi-Media.com ބައްދަލުވުން.

އަދި ގޫގުލް ޕްލޭ ސްޓޯރުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޝޮޕް އެންޑްރޮއިޑް އެޕް ލިބޭނެ އެވެ.

ރެސްޓޯރެންޓް އޮޕަރޭޓަރުންނާއި ރީޓެއިލަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ބީޓޫބީ އޮންލައިން ފިހާރައަށް ވެސް ޒިޔާރަތް ކުރާށެވެ.

ފޭސްބުކް، އިންސްޓަގްރާމް، ޓްވިޓާ ނުވަތަ ޑިސްކޯޑްގައި އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅާލާށެވެ.

 

Optic-Curator.com އޮންލައިން ބިޒްނަސް ޑައިރެކްޓްރީއަކީ ތިބާގެ ދާއިރާގައި ތިބި އޮޕްޓިޝަނުންގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ޑައިރެކްޓަރެކެވެ.

ބިޒްނަސް ޑައިރެކްޓްރީ ހިންގަނީ ToNEKi-Media.com ކަމަށާއި އެ ޑައިރެކްޓްރީ އަކީ އަބަދުވެސް ރަނގަޅުކޮށް ފުޅާކުރަމުން އަންނަ ޑައިރެކްޓަރެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފޫޓާގައި އޮޓޮމެޓިކް އޭއައި ސާޗް ފަންކްޝަނެއް ވެސް ލިބޭ އިރު، ބޭނުން ތަނެއް ހޯދުމުގައި ފަސޭހަވެގެން ދެ އެވެ.

އޮޕްޓިކް-ކިއުރޭޓަރ ލޯކަލް ގައިޑްގައި ތިބާގެ ސިޓީގެ ވަރަށް ގިނަ އޮޕްޓިޝަނުން ލިސްޓުކޮށް، ބިއްލޫރިއާ ބެހޭ އަސާސީ މައުލޫމާތުވެސް ފޯރުކޮށްދެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބިނާކުރަނިވި ބްލޮގް ޕޯސްޓުތަކުން ތިމާގެ ކަންކަމަށް އިތުރު ރަނގަޅު އިރުޝާދުތަކެއް ލިބިގެންދެއެވެ.

ތިޔަބޭފުޅުންގެ އެއްވެސް ލަފައެއް ނުވަތަ އެދުމެއް އޮތްނަމަ، ޑިސްކޯޑް އޮފް ToNEKi-Media.com ބެހޭގޮތުންވެސް އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލުކުރެވިދާނެ.

Optic-Curator.com ގޫގުލް ޕްލޭ ސްޓޯރުގައި އެންޑްރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަނަކާއި ރެސްޓޯރެންޓް އޮޕަރޭޓަރުންނާއި ރީޓެއިލަރުންނަށް ހާއްސަ ބީޓޫބީ އޮންލައިން ފިހާރައެއް ވެސް ހުރެ އެވެ. ފޭސްބުކް، އިންސްޓަގްރާމް، ޓްވިޓާ ނުވަތަ ޑިސްކޯޑް އިން ވެސް އަހަންނަށް ފޮލޯ ކުރެވޭނެ އެވެ.

Optic-Curator.com އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަނެއް ކަމަކީ ގޭގެ ހިތްހަމަޖެހުމުން ނުވަތަ މަގުމަތިން ބޭނުންވާ ތަނެއް ދެނެގަތުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމެވެ.

އޮންލައިން ލޯކަލް ގައިޑުން އާ ތަންތަން ހޯދުމާއި ރަނގަޅު އޮޕްޓިޝަނެއް ހޯދުމުގެ މަގު ފަހިކޮށްދެ އެވެ.

ގޫގުލް ޕްލޭ ސްޓޯރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންޑްރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަނާ އެކު، އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިދުމަތް ވެސް ދަތުރުމަތީގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ ވީހާވެސް ގިނަ ތަންތަން އެއްކުރުން ކަމަށްވާތީ، އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރާނީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑޭޓާބޭސް އަޕްޑޭޓްކޮށް، ފުޅާކޮށް، ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ވީހާވެސް ރަނގަޅު ސާރޗެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓަށް ތިޔަ ބޭފުޅުން ޒިޔާރަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ، ތިޔަބޭފުޅުންގެ އެއްވެސް ސުވާލެއް ނުވަތަ ލަފައެއް ލިބިވަޑައިގެންފި ނަމަ، ތިޔަބޭފުޅުންގެ އަތްޕުޅުގައި އެބަތިއްބެވި.

ފޭސްބުކް، އިންސްޓަގްރާމް، ޓްވިޓާ ނުވަތަ ޑިސްކޯޑްގައި އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅާލައި، އެންމެ ފަހުގެ އޮފާތަކާއި އަޕްޑޭޓްތަކަށް އަޕްޑޭޓްވެ ތިބޭށެވެ.

ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ކޮށްދެއްވައި، ތިޔަބޭފުޅުންގެ ބޭނުންތަކަށް އެންމެ ރަނގަޅު އޮޕްޓިޝަނެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުމުގައި އެހީތެރިވެދެއްވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ފަޚުރުވެރިވާ ކަމެއް.

Optic-Curator.com އޮންލައިން ލޯކަލް ގައިޑެއް ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން އަވަހަށް އަދި ފަސޭހައިން ކައިރީގައި އޮޕްޓިޝަނުން ހޯދޭނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެކި އޮޕްޓިޝަނުންގެ އެޑްރެހާއި ކޮންޓެކްޓް ޑިޓެއިލްސް އަދި ހުޅުވޭ ގަޑިތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ތަފާތު އޮޕްޓިޝަނުންނާ ބެހޭ ގޮތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެ އެވެ.

ފޫޓާގައި ހުންނަ އޮޓޮމެޓިކް އޭއައި ސާޗް ފަންކްޝަންގެ ސަބަބުން ފަސޭހައިން ތިބާގެ ސަރަހައްދުގައި އޮޕްޓިޝަނުން ހޯދުމުގެ މަގު ފަހިވެ، ލިބެން ހުރި އޮޕްޝަންތަކުގެ ތަފްސީލު އަވަހަށް އަދި ފަސޭހައިން ލިބޭނެ އެވެ.

އަދި ގޫގުލް ޕްލޭ ސްޓޯރުގައި އެންޑްރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަނެއް ވެސް އެބަހުރި، އެ އެޕްލިކޭޝަނުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިދުމަތް ޑައުންލޯޑްކޮށް، ދަތުރުމަތީގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެ.

އޮޕްޓިޝަނުންނާ ބެހޭ އަސާސީ މައުލޫމާތުގެ އިތުރުން، Optic-Curator.com އަޅުގަނޑުމެންގެ ބްލޮގް ޕޯސްޓުތަކުގައި ބޭނުންތެރި ޓިޕްސް އާއި ޓްރިކްސް ވެސް ފޯރުކޮށްދީ، ތިމާގެ ބޭނުންތަކަށް އެންމެ ރަނގަޅު އޮޕްޓިޝަނެއް ހޯދުމުގައި އެހީތެރިވެދެ އެވެ.

އެއްވެސް ލަފައެއް ނުވަތަ ރިކުއެސްޓްއެއް އޮތްނަމަ ފޭސްބުކް، އިންސްޓަގްރާމް، ޓްވިޓާ ނުވަތަ ޑިސްކޯޑް ފަދަ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޗެނަލްތައް މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ ވަގުތަކު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ދެވޭނެ އެވެ.

ތިޔަބޭފުޅުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވައި، ތިޔަބޭފުޅުންގެ ބޭނުންތަކަށް އެންމެ ރަނގަޅު އޮޕްޓިޝަނެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ތައްޔާރަށް މިތިބީ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، Optic-Curator.com ލިބޭ ފައިދާތައް ދެނެގަންނާށެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތާމެދު ތިޔަބޭފުޅުން ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޔަޤީން.

 

"Briller